|
|
Lån  


 
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder
I medfør af 2 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

2) Byggeri efter kapitel 3, 4 og 5 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som får tilsagn om offentlig støtte efter samme lov.

3) Statsligt byggeri.

4) Andet byggeri, når vedkommende styrelse sætter bekendtgørelsen i kraft for byggearbejder, hvortil der ydes statsstøtte eller statslig udgiftsrefusion, eller hvor arbejdet i øvrigt helt eller delvist finansieres over de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Bekendtgørelsen gælder ikke for bestående bygningsdele.

Kapitel 2

Valg af kvalitet

2. Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål får en god kvalitet. Bygherren skal således sørge for, at programoplæg, program og projekt er udtryk for en tilfredsstillende brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, en forsvarlig byggeteknisk udformning og holdbarhed, hensyntagen til miljø, energiforbrug og økologiske forhold samt en realistisk anlægs- og driftsøkonomi.

Stk. 2. Anlægs- og driftsøkonomi skal vurderes totaløkonomisk.

Kapitel 3

Sikring af byggeteknisk kvalitet

3. Bygherren skal sikre, at det færdige byggeri opnår en byggeteknisk kvalitet som fastlagt efter 2, således at svigt i byggeriet modvirkes.

Stk. 2. Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Rådgivere skal inden afgivelse af deres projektdel have gennemført projektgranskning, og entreprenører skal inden projektgennemgang have gennemført procesgranskning.

Stk. 3. God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.

Stk. 4. Hovedvægten i kvalitetssikring skal lægges på forhold, der erfaringsmæssigt er behæftet med størst risiko for svigt .

Stk. 5. Bygherren skal ikke kontrollere indsatsen efter stk. 2. I tilfælde, hvor der foreligger et særligt behov for at sikre byggeriet mod svigt, kan bygherren i rådgiveraftaler og ved udbud stille specielle krav om kvalitetssikring udover, hvad der er angivet i denne bekendtgørelse.

4. Bygherren skal nærmere gå frem som angivet i kapitlerne 4 og 5 og skal herunder stille de fornødne krav til sine rådgivere og entreprenører.

Kapitel 4

Indsatsområder

5. Det skal sikres:

1) at der, forinden forslagsstillelse og projektering påbegyndes, foreligger byggeprogram og beskrivelse af rådgiverydelser,

2) at der er overensstemmelse mellem programkrav og byggeriets anlægs- og driftsøkonomi,

3) at der, forinden en ydelse i form af arbejder eller leverancer til byggeriet påbegyndes, foreligger tegninger, beskrivelser og arbejdsplaner, der klart fastlægger ydelsen, herunder nødvendige statiske beregninger og afgrænsningen til andre ydelser,

4) at funktionskrav, i det omfang projektmaterialet udtrykker sådanne, er beskrevet således, at de, inden de pågældende ydelser påbegyndes, giver vejledning om ydelsernes udførelse og færdige fremtræden,

5) at byggeriets projekterende parter i byggeri under Byggeskadefonden for nybyggeri afgiver erklæring om risikobehæftede forhold i byggeriet i det omfang, dette er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen,

6) at der er rimelig tid til planlægning, projektering, udbud og udførelse, jf. herunder for entreprisers vedkommende mindstefristerne i 7 i cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. 1) eller

7) at der i projektmateriale anvendes alment anerkendte tegnings- og beskrivelsesprincipper.

Stk. 2. Kopi af de erklæringer om risikobehæftede forhold samt eventuelle vedlagte redegørelser, jf. stk. 1, nr. 5, som er afgivet før udbudet, skal indgå i udbudsmaterialet.

6. Det skal, bl.a. ved brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele, sikres, at bygningsdele, konstruktioner og materialer vælges eller udformes med henblik på at opnå den fastlagte kvalitet. Relevante egenskaber skal kunne genfindes efter indbygningen. Særlig skal udformning og valg sigte på:

1) at svigt i byggeriet undgås,

2) at bygninger kan drives, herunder holdes vedlige, på en rationel og økonomisk måde, og

3) at bygninger kan efterses, og bygningsdele udskiftes lettest muligt.

7. Der skal samtidig med byggeriets aflevering foreligge vejledninger og anvisninger på drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer.

8. Ændringer i kvalitetskrav skal fremgå af aftaler og være registreret på en sådan måde, at der stedse er klarhed over, hvilke egenskaber det færdige byggeri skal have.

Stk. 2. Ved projektændringer skal projektet gennemgås på ny, således at det sikres, at kvaliteten stadig er tilfredsstillende i det samlede byggeri, og at tidsplaner er forsvarlige.

9. Bekendtgørelsens bestemmelser kan fraviges ved aftalt forsøgsbyggeri, når der er tale om væsentlige afvigelser fra hidtidig byggeskik.

Kapitel 5

Hjælpemidler

10. Der skal:

1) fastsættes bestemmelser om dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssige, og

2) under bygherrens ledelse og før byggearbejdet påbegyndes, gennemføres en eller flere projektgennemgange, hvori de projekterende parter og de valgte entreprenører deltager, og hvorunder opmærksomheden særlig rettes mod ydelsernes grænseflader.

11. Der skal udarbejdes en plan for bygherrens tilsyn med byggeriet under udførelsen.

12. Til sikring af kontraktmæssige ydelser skal der i form af en udbudskontrolplan fastsættes nærmere bestemmelser om den dokumentation for entreprisers udførelse, for udførte anlæg og for de anvendte materialer, som entreprenørerne skal udarbejde og afgive under arbejdet og ved dettes aflevering. Mest mulig dokumentation skal afgives løbende under udførelsen.

Stk. 2. Kravene til entreprenørerne i medfør af stk. 1 skal angives i udbudsmaterialet.

Stk. 3. Dokumentationen skal have en sådan form, at den i det omfang, det har betydning for bygningsdriften, kan indgå i udarbejdelsen af driftsplaner, jf. 7.

13. Ved valg af virksomheder til at deltage i begrænset udbud og ved konkurrence på det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan virksomhedernes dokumenterede evne til at kvalitetssikre deres ydelser indgå i bedømmelsen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2004 og gælder for statsligt byggeri, der påbegyndes projekteret efter denne dato. Bekendtgørelsen gælder tilsvarende for byggearbejder, der efter den 1. april 2004 modtager tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller efter den 31. december 2003 modtager tilsagn om offentlig støtte efter kap. 3, 4 og 5 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelsen har dog fortsat virkning for byggearbejder, der er omfattet af lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.Information på sider:

Bulkvare - Instruktioner - Karant&lig;ne - Kvalitetssikring af byggearbejder - Mellemprodukt - Udstyrskontrol - Kvalificering - Batch - Batchnummer - Kvalitetskontrol - Krydskontaminering - GLP - Kvalitetshåndbog - Specifikationer - Journal - Validering - Udbyttekontrol - Kvalitet - GMP - Proceskontrol - Kalibrering - Du er her: Kvalitetssikring - Kvalitetssikring -